Ποιοί Είμαστε

O Πανελλαδικός Σύνδεσμος Μελών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ιδρύθηκε το 2002 και μέλη του Συνδέσμου είναι είτε φυσικά πρόσωπα ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων ΕΞ.Υ.Π.Π. ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύουν στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίες ΕΞ.Υ.Π.Π. κατέχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τι είναι ΕΞΥΠΠ

Οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ) είναι πιστοποιημένοι φορείς παροχής διεπιστημονικών υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η αναγκαιότητα της λειτουργίας τους αναγνωρίζεται διεθνώς και δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.. Στη χώρα μας οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές και προβλέπουν τη λειτουργία των ΕΞΥΠΠ μόνον μετά από έλεγχο/αδειοδότησή τους από ειδική επιτροπή του Υπ. Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι εργαζομένων, εργοδοτών και επιστημονικών φορέων.

Οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση είναι αυστηρές και προβλέπουν μεταξύ άλλων την ύπαρξη ακριβού εξοπλισμού μετρήσεων και εξετάσεων, την απασχόληση νοσηλευτών και επισκεπτών υγείας, ενώ υποχρεωτικά απασχολούν Επιστημονικό Υπεύθυνο Υγείας στην Εργασία, ιατρό κάτοχο της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας και Επιστημονικό Υπεύθυνο Ασφάλειας στην Εργασία, μηχανικό με αυξημένα προσόντα.

Οι αδειοδοτημένες ΕΞΥΠΠ σήμερα είναι 36 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχουν επενδύσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους σε μέσα και εξοπλισμό, μάλιστα είναι οι μοναδικές ιδιωτικές δομές στην Ελλάδα με πλήρη εξοπλισμό μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων σε χώρους εργασίας. Απασχολούν περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με μηχανικούς και ιατρούς, ενώ προσφέρουν υπηρεσίες στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων προς όφελος των εργαζομένων.

Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι η προώθηση των συμφερόντων και επίλυση των προβλημάτων των μελών του και ειδικότερα:

  • η πρόληψη, προστασία και μείωση των επαγγελματικών κινδύνων σε εργασιακούς χώρους προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
  • η μεταξύ των μελών ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία και επεξεργασία στοιχείων
  • η γενική βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μισθωτών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
  • η προσπάθεια προς επίλυση, οργανωτικών, χρηματοδοτικών και φορολογικών προβλημάτων, από κοινού με τα αρμόδια Κρατικά Όργανα
  • η συμμετοχή σε Εθνικές ή Διεθνείς επιτροπές, προγράμματα, διασκέψεις, εκθέσεις και λοιπές εκδηλώσεις με σκοπούς παρεμφερείς
  • η προώθηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και η εφαρμογή κανόνων καλής λειτουργίας
ΠΑΣΥΜΕΠ