ΕΛΙΝΥΑΕ ΕΞΥΠΠ ΠΑΣΥΜΕΠ

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου απαιτούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΑΕ υψηλού επιπέδου και συμβατών με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

 

Tο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ανακοίνωσε την συνεργασία με τον ΠΑΣΥΜΕΠ για τον καθορισμό ποιοτικών προδιαγραφών. Η συνεργασία αφορά τόσο τις βασικές υπηρεσίες ΥΑΕ (εκπαίδευση, εκτίμηση κινδύνου, προσδιορισμούς επιπέδων βλαπτικών παραγόντων), όσο και νέες καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Συνεργασία ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ